แจ้งเบาะแสร้องเรียน ผ่านอีเมล

  แจ้งเบาะแสร้องเรียน ผ่านไปรษณีย์

  ส่งความคิดเห็นหรือเบาะแสได้ที่

  คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น  จำกัด 

  TAX ID : 0115554009726

  เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

  www.primo.co.th